KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

#Koronawirus: stanowisko higieny rąk i sprzętu!

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (COVID-19) oraz wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski nasza jednostka wprowadziła dodatkowe działania profilaktyczne dla strażaków. I choć strażacy OSP zgodnie z komunikatem z dnia 14 marca 2020 r. wydanego przez ZOSP RP nie uczestniczą w działaniach związanych z COVID-19 to nadal realizujemy działania ustawowe (ustawa o ochronie przeciwpożarowej) i statutowe mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

W związku z tym biorąc pod uwagę informację i zalecenia wydawane m.in. przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej strażacy z naszej jednostki stworzyli w miarę swoich możliwości stanowisko higieny rąk oraz sprzętu.

Wyposażone zostało w podstawowe środki czyszczące i dezynfekujące. Strażacy mają obowiązek prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz sprzętu po każdej przeprowadzonej akcji oraz zakładanie masek higienicznych i rękawic nitrylowych podczas ich prowadzenia. Wszystkie zużyte materiały będą wyrzucane do worka na odpady (czerwonego). Tym samym nie bierzemy aktualnie udziału w żadnych planowanych kursach, szkoleniach czy spotkaniach.

Zalecamy takie działania profilaktyczne każdej jednostce i podejście do sprawy bardzo poważnie. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać rozprzestrzeniającego się wirusa natomiast możemy zminimalizować ryzyko zachorowania stosując się do zaleceń.

Fot.: Marta Rytych
Fot.: Marta Rytych

Komunikat ZOSP RP

Zgodnie z komunikatem z dnia 14 marca 2020 r. wydanego przez ZOSP RP: Ochotnicze Straże Pożarne nie uczestniczą w działaniach związanych z COVID-19. W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie przewiduje się udziału OSP. W art. 43 ust. 7 wskazana jest Państwowa Straż Pożarna jako współpracująca z podmiotami określonymi w art. 42. realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2 marca 2020 roku) nie wprowadzono nowych obowiązków dla OSP. Jedynie w art. 34. 1. wprowadza się możliwość przesunięcia środków z OSP na przeciwdziałanie COVID-19.

Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą działania ustawowe (ustawa o ochronie przeciwpożarowej) i statutowe mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Pełna treść komunikatu