KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

WFOŚiGW w Łodzi dofinansuje naszą jednostkę!

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji 108 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego w ramach programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja” na łączna kwotę 3 000 000,00 zł.

Nabór był prowadzony od 01.03.2020 i już w ciągu 2 h liczba wniosków wyczerpała środki zabezpieczone w budżecie Programu. Zgodnie zasadami o zakwalifikowaniu się do Programu decydowała kolejność wpływu wniosku.

W ramach przyznanych dotacji kwota wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie przekracza kwoty 35.000,00 zł na jedną jednostkę OSP.

W  ramach otrzymanych dotacji Strażacy Ochotnicy będą mogli zakupić sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie między innymi: wyposażanie osobiste strażaka, takie jak mundury, hełmy i buty ochronne, sprzęt łączności oraz sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w tym pompy, węże, pilarki do drewna i metalu i wiele innych.

Nasza jednostka otrzyma dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi!

Nasza jednostka dzięki dotacji z WFOŚiGW doposaży się m.in. w sprzęt łączności oraz ubrania ochronne dla strażaków. Kwota dotacji stanowi 80% łącznej kwoty planowanych zakupów. Jest to ważny krok w wymianie naszych ubrań ochronnych na nowsze, lepsze i przede wszystkim bardziej bezpieczne. Serdecznie dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku!

Materiały oraz pełna lista OSP: http://www.wfosigw.lodz.pl/przyznanie-dotacji-jednostkom-osp-w-ramach-programu-doposazenia-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-sprzet-sluzacy-ograniczeniu-lub-likwidacji-zagrozen-dla-srodowiska—ii-edycja,49,2414.html