KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP – nowe zasady

1 stycznia 2018 roku weszło w życie zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.  Zarządzenie określa sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej m.in. w ochotniczych strażach pożarnych.

Inspekcja jest niezapowiedzianą wizytacją mającą na celu ocenę zdolności do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopnia przygotowania podmiotu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do podejmowania działań ratowniczych. Taka inspekcja w jednostkach OSP włączonych w struktury KSRG przeprowadzana jest raz do roku.

Najważniejsze zmiany dla strażaków OSP

W związku z wprowadzonymi zmianami oprócz oceny: czasu wyjazdu jednostki, przeprowadzonego ćwiczenia, kontroli sprzętu i umundurowania, dokumentów oraz sprawdzeniu aktualnych badań ratowników strażacy będą skontrolowani pod kątem wiedzy teoretycznej.

Kontrolujący przeprowadzą na ochotnikach test sprawdzający wiedzę składający się z 10 pytań z podziałem na 3 grupy: dowódcy, ratownicy, kierowcy. Każde pytanie oceniane jest w systemie 0 do 1.

Ocenie podlegać również będzie stan techniczny infrastruktury strażnicy, mającego wpływ na obniżenie gotowości operacyjnej ochotniczej straży pożarnej. Zgodnie z Zarządzeniem jednak nie będzie to ocena punktowa tylko opisowa.

Dokładną metodykę oceny gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych można znaleźć na stronie internetowej KM PSP Piotrków Tryb. w dziale OSP (bezpośredni link http://strazpiotrkow.pl/images/doc/metodyka-oceny-gotowosci-operacyjnej-OSP.pdf ).